Các trung tâm khu vực là các đơn vị kinh tế do USCIS chỉ định nhằm mục đích khuyến khích phát triển kinh tế khu vực thông qua đầu tư EB-5. Thông thường, các trung tâm khu vực là các công ty hợp danh hạn chế, các công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc các tổ chức , nhưng cơ cấu tổ chức khác nhau làm cho việc chỉ định trung tâm khu vực cũng khác. Các tổ chức nộp đơn xin chỉ định thông qua Mẫu I-924, Đơn đăng ký Trung tâm Khu vực theo Chương trình Thí điểm Đầu tư Nhập cư.

  1. Các vấn đề cơ bản của Trung tâm Khu vực EB-5

Năm 1992, Quốc hội thành lập Chương trình thí điểm Nhà đầu tư Nhập cư, tạo ra tên gọi trung tâm khu vực. Các trung tâm khu vực đã trở thành “xương sống” của Chương trình EB-5.

  1. Quy Trình Đăng Ký Trung Tâm Khu Vực EB-5

Tài liệu phải được nộp cùng với Mẫu I-924 bao gồm:

I-924

Ít nhất một kế hoạch kinh doanh phù hợp với EB-5 của khu vực

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc

Thoả thuận hợp tác hoặc điều hành

Một kế hoạch kinh doanh dự án giả định, thực tế hoặc mẫu mực

Báo cáo kinh tế về việc tạo việc làm của dự án

Bản ghi nhớ về vị trí riêng (PPM)

Phiếu điều tra của nhà đầu tư và hợp đồng thuê bao

Bất kỳ tài liệu công ty, giao dịch, cho vay, chứng khoán nào có liên quan được chuẩn bị thích hợp

Trung tâm Khu vực EB-5 và Kế hoạch Kinh doanh Dự án

Để USCIS chấp thuận ứng dụng trung tâm khu vực, kế hoạch kinh doanh cho cả trung tâm khu vực và dự án đi kèm phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Cụ thể, các kế hoạch kinh doanh này phải phù hợp. USCIS yêu cầu các kế hoạch kinh doanh toàn diện cung cấp bằng chứng rộng và độc lập về độ tin cậy của họ.

Đối với một dự án bất động sản nói riêng, kế hoạch kinh doanh phải cung cấp bằng chứng về khả năng tồn tại thông qua báo cáo khả thi của bên thứ ba. Báo cáo này nên chỉ ra liệu dự án có khả năng thành công trong khu vực địa lý và loại hình thị trường, làm nổi bật các tài sản có thể so sánh. Ngoài ra, báo cáo cần bao gồm một lời giải thích về các giả định của nó liên quan đến việc tính doanh thu và chi phí hoạt động.

  1. Các Dự Án Giả Định, Thực Tế và Mẫu Đơn cho các Trung Tâm Vùng EB-5

Mẫu I-924 phải kèm theo tài liệu dự án, được phân loại sẵn

Mẫu tài liệu dự án này rất hữu ích khi người nộp đơn ở trung tâm khu vực không có dự án sẵn nhưng mong muốn trung tâm khu vực phê duyệt các dự án trong tương lai. Trong những trường hợp như vậy, dự án giả thuyết này là một chỉ số về loại dự án mà trung tâm khu vực mong muốn theo đuổi. Tuy nhiên, nếu không có chi tiết dự án cụ thể, các tài liệu liên quan (ví dụ như cung cấp tài liệu, báo cáo kinh tế, kế hoạch kinh doanh, v.v …) dựa trên các giả định cơ bản.

Một dự án thực tế là đã sẵn sàng và do đó phải bao gồm một kế hoạch kinh doanh và báo cáo kinh tế phản ánh chi tiết của dự án-các tài liệu thực tế của công ty, cung cấp tài liệu, nghiên cứu khả thi của bên thứ ba, chi tiết về vốn, bất kỳ giấy phép nào, các tài liệu liên quan khác. Đối với một dự án thực tế, sự phát triển sẽ bắt đầu khi USCIS chấp thuận mẫu I-924 và trung tâm khu vực có thể chấp nhận vốn EB-5 từ các nhà đầu tư. Một lợi ích khác của việc nộp một dự án thực tế, trái ngược với một dự án mẫu, là những thay đổi nhỏ vẫn có thể được thực hiện trong kế hoạch kinh doanh, báo cáo kinh tế và cung cấp tài liệu trước khi nhà đầu tư nộp đơn I-526

Có những vấn đề bạn phải gặp trong dự án đầu tư EB5

Một đề xuất dự án mẫu cũng tương tự như dự án thực tế, ngoại trừ dự án mẫu bao gồm Mẫu I-526 đã hoàn thành cho một nhà đầu tư. Các dự án mẫu được coi là được chấp thuận trước bởi USCIS, mặc dù USCIS duy trì quyền thẩm định lại tất cả các hồ sơ trong tương lai theo quyết định của mình. Tuy nhiên, trên thực tế, việc phê duyệt dự án cùng với mẫu I-526 cho thấy chắc chắn rằng các hồ sơ I-526 trong tương lai cho cùng một dự án sẽ được phê duyệt. Đối với các nhà đầu tư trong các dự án mẫu, tài liệu duy nhất chưa được USCIS xem xét trước đây là nguồn tài liệu của quỹ. Mặc dù các dự án mẫu tỏ ra kém linh hoạt nhất khi được chấp thuận, nhưng sự chấp thuận trước này đặc biệt hấp dẫn các nhà đầu tư tiềm năng.

  1. Thời gian xử lý đối với các ứng dụng trung tâm khu vực EB-5

Một khi ứng dụng trung tâm khu vực EB-5 và tất cả các tài liệu cần thiết được chuẩn bị – một quá trình có thể kéo dài hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng – mẫu đơn xin trung tâm khu vực được nộp cho USCIS. Thời gian xử lý Mẫu I-924 thay đổi dựa trên chất lượng của bản đệ trình, sự phức tạp của dự án và số liệu còn thiếu của các ứng dụng đang chờ giải quyết, nhưng hầu hết các ứng dụng đều được xét xử trong vòng sáu đến chín tháng.

Ít nhất, gói ứng dụng I-924 phải bao gồm bốn thành phần sau:

  • Hợp phần số 1: Chứng minh rằng trung tâm khu vực sẽ tạo ra 10 công việc toàn thời gian tối đa là hai năm cho mỗi nhà đầu tư EB-5 kinh doanh dự kiến. Chọn các mẫu chứng cứ có thể bao gồm những điều sau:

Một kế hoạch kinh doanh hợp lý

Một báo cáo công việc kinh tế cho thấy có bao nhiêu việc làm sẽ được tạo ra và trong thời gian nào

SEC / cung cấp tài liệu, bao gồm hợp đồng thuê bao, bản ghi nhớ cá nhân (PPM), bảng hỏi của chủ đầu tư, bảng câu hỏi của nhà đầu tư được công nhận, W-8BEN-E

Tài liệu vay vốn hoặc đầu tư phản ánh mối quan hệ giữa doanh nghiệp thương mại mới (NCE) và doanh nghiệp tạo việc làm (JCE)

Quy trình các bước mà bạn cần thực hiện

Hợp tác hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc hợp đồng điều hành C-Corp cho các thực thể kinh doanh EB-5 NCE và đơn vị sở hữu và vận hành trung tâm khu vực EB-5 mới

Các dự thảo tài chính chi tiết và đáng tin cậy, bao gồm các chi phí và thu nhập dự án dự kiến ​​cho thấy quỹ sẽ được đầu tư và trả lại cho nhà đầu tư như thế nào (chiến lược rút lui)

  • Hợp phần 2: Tài liệu, hỗ trợ bằng chứng cho thấy trung tâm khu vực sẽ có thể đáp ứng các yêu cầu hoạt động đang diễn ra của chương trình EB-5. Chọn các mẫu chứng cứ có thể bao gồm những điều sau:

Các văn bản hợp nhất

Thư FEIN từ IRS

Thỏa thuận ký quỹ

Bản thảo của tất cả các hợp đồng liên quan

Các báo cáo ngân hàng cho thấy đủ vốn hoạt động

  • Hợp phần số 3: Kế hoạch chi tiết của tất cả các hoạt động xúc tiến dự án EB-5 của trung tâm khu vực. Chọn các mẫu chứng cứ có thể bao gồm những điều sau:

Bằng chứng về quỹ dự kiến ​​tiếp thị và quảng cáo

Chi tiết, dòng tiền và dòng thời gian

Bằng chứng chứng minh nguồn tài chính hợp pháp của vốn hoạt động và đầu tư của trung tâm khu vực

Kế hoạch hoàn chỉnh và chi tiết cho tất cả các hoạt động tiếp thị của trung tâm khu vực

  • Hợp phần số 4: Bản đồ khu vực và danh sách tất cả các quận hiển thị phạm vi địa lý chính xác của đề xuất trung tâm khu vực

Hiểu về Yêu cầu Thông tin Bổ sung của USCIS hoặc “RFE”

Vì USCIS có quyền yêu cầu thông tin bổ sung từ bất kỳ ứng viên mới của trung tâm khu vực EB-5 nào, điều rất quan trọng là phải có một đơn xin chất lượng cao giải quyết tất cả các câu hỏi mà một thẩm phán của USCIS có thể có về trung tâm khu vực đề xuất mới. Đáp lại USCIS RFE có thể mất vài tuần, và thời gian xử lý từ USCIS cho mỗi RFE có thể là vài tháng, vì vậy tốt nhất là cố gắng giảm thiểu khả năng nhận RFE bằng cách hoàn thiện một ứng dụng ban đầu chất lượng cao. Ngoài ra, bạn ít có khả năng nhận được một RFE nếu bạn gửi kế hoạch kinh doanh và phương pháp tạo việc làm mà trước đây đã được xem xét và chấp thuận bởi USCIS.

Bạn cần phải có những kế hoạch cụ thể để có thể thành công

 

IBID - Tư vấn định cư Mỹ, định cư Canada, định cư châu Âu, định cư Úc