Đoàn tụ gia đình là một trong những mục tiêu chính của hệ thống nhập cư Mỹ. Dưới đây chỉ ra các loại visa nhập cư hiện áp dụng cho nhiều trường hợp đủ điều kiện, thông qua diện bảo lãnh gia đình:

1/ Visa định cư Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình (FB)

  • IR-1: Vợ của công dân Mỹ.
  • IR-2: Con chưa kết hôn dưới 21 tuổi của công dân Mỹ.
  • IR-3: Con nuôi của công dân Mỹ (ở nước ngoài).
  • IR-4: Con nuôi của công dân Mỹ (được nhận nuôi ở Mỹ).
  • IR-5: Cha/mẹ đẻ hoặc cha/mẹ kế của công dân Mỹ.

2/ Visa định cư Mỹ theo diện ưu tiên gia đình

  • Family First Preference – Diện ưu tiên gia đình 1  (F1): Con độc thân của công dân Mỹ.
  • Family Second Preference – Diện ưu tiên gia đình 2 (F2): Vợ, chồng, con chưa thành niên, chưa có gia đình và dưới 21 tuổi.
  • Family Third Preference – Diện ưu tiên gia đình 3 (F3): Con đã kết hôn của công dân Mỹ.
  • Family Fourth Preference – Diện ưu tiên gia đình 4 (F4): Anh chị em của công dân Mỹ

Trừ nhóm visa IR dành cho người thân (con độc thân dưới 21 tuổi; hay vợ/chồng; hay bố/mẹ của công dân Mỹ), thì các loại visa khác trong bảng trên đều hạn chế mức tỷ lệ và chỉ cấp visa cho những người nhập cư đủ điều kiện khi “ngày ưu tiên” của họ có giá trị trên bản tin visa của Bộ Ngoại giao Mỹ. Thông báo này thường được đưa ra hàng tháng và có thể được truy cập trực tuyến tại đây. Ngày ưu tiên của một người là ngày mà đơn xin bảo lãnh được đệ trình tại Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) ở Mỹ.

Đối với tất cả các loại visa trừ nhóm visa IR, vợ/chồng và con cái phụ thuộc dưới 21 tuổi đều có thể đi kèm với người đứng đơn, khi đơn đệ trình xin visa được phê duyệt.

Nhiều loại visa đoàn tụ gia đình có thể phải nằm trong danh sách dài chờ đợi. Vì lý do này, người nhập cư đủ điều kiện theo diện bảo lãnh gia đình có thể muốn cân nhắc tới các loại visa khác như visa làm việc, visa đầu tư tạm thời… những loại visa cho phép họ nhập cư vào Mỹ sớm hơn. Ví dụ công dân Pháp và thành viên trong gia đình họ có thể đủ điều kiện cư trú ở Mỹ vô thời gian, dựa trên việc đầu tư vào một công ty thương mại của Mỹ (visa cho nhà đầu tư hiệp ước E-2).

Điều kiện để bảo lãnh định cư Mỹ theo diện gia đình

Nếu người bảo lãnh là công dân Mỹ (tức đã nhập tịch), họ có thể làm đơn xin bảo lãnh người thân ở nước ngoài sau đây để nhập cư tới Mỹ:

    + Chồng hay vợ
    + Con chưa kết hôn dưới 21 tuổi
    + Con cái chưa kết hôn trên 21 tuổi
    + Con cái đã kết hôn ở bất kỳ độ tuổi nào
    + Anh chị em, nếu người bảo lãnh ít nhất 21 tuổi
    + Cha mẹ, nếu người bảo lãnh ít nhất 21 tuổi.
– Nếu người bảo lãnh là thường trú nhân (người có thẻ xanh), họ có thể làm đơn bảo lãnh người thân ở nước ngoài sau đây để nhập cư tới Mỹ:
    + Chồng hay vợ, hay
    + Con cái chưa kết hôn ở bất kỳ độ tuổi nào.
Trong mọi trường hợp, người bảo lãnh phải có khả năng cung cấp chứng cứ về mối quan hệ.
Một số trường hợp ưu tiên
Nếu quý vị muốn nhập cư Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình, quý vị phải có số visa nhập cư được dựa trên loại ưu tiên phù hợp với quý vị.
Những người xin nhập cư được chia theo các loại theo hệ thống ưu tiên. Người thân gần gũi với công dân Mỹ, gồm cha mẹ, người hôn phối và trẻ em chưa kết hôn dưới 21 tuổi, không phải chờ số visa nhập cư vì nó sẵn có ngay khi đơn xin cấp visa được Bộ Di Trú Mỹ chấp thuận. Số visa nhập cư sẽ có sẵn tức thì. Người thân còn lại phải chờ số visa nhập cư có sẵn theo những ưu tiên sau:
    + Ưu tiên thứ nhất: Con cái chưa kết hôn từ 21 tuổi trở lên của công dân Mỹ;
    + Ưu tiên thứ hai: Vợ/chồng và của thường trú nhân Mỹ và con cái chưa kết hôn (dưới 21 tuổi) của người xin nhập cư; con cái chưa kết hôn của thường trú nhân Mỹ;
    + Ưu tiên thứ ba: Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ;
    + Ưu tiên thứ tư: Anh chị em của công dân Mỹ.